Adatkezelési tájékoztató

 Jelen Tájékoztató célja, hogy a https://www.elmenynektek.hu honlap (Honlap) látogatói egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről, különösen az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.


A Kiadó (Adatkezelő) adatai:

KONDOR ANDREA

9400, SOPRON, FRANKENBURG U 2/G.

E-mail: elmenynektek@gmail.com

Kondor Andrea, mint Kiadó (adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, egyben kötelezettséget vállal, hogy az általa üzemeltetett Honlappal összefüggésben minden adatkezelési tevékenység megfelel a hatályos jogszabályoknak és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.


Az elmenynektek.hu Honlap működtetése során (Kiadó) kötelezettséget vállal valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezésének betartására, különös figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira és állásfoglalásaira.

Látogató a Honlap használatával, illetve az azon történő kapcsolatfelvétellel kifejezetten elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és önkéntesen hozzájárulását adja személyes adatainak jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához. A nyilvántartott adatokat Kiadó kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, azokat harmadik személy számára nem továbbítja, hozzáférhetővé nem teszi, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve az  adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező vagy azt jelen adatkezelési tájékoztató nevesíti.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Látogató által a Honlap útján megadott adatok kezelésének jogalapja a Látogató tájékozott és önkéntes hozzájárulása.

Ha a személyes adat felvételére Látogató hozzájárulásával került sor, Kiadó a felvett adatokat – a törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Kiadó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Kiadó kijelenti, hogy adatkezelése GDPR 9. cikke szerinti a személyes adatok körére (különleges kategóriájára) nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerül sor, amennyiben ilyen adat birtokába kerülne, úgy azokat haladéktalanul törli.

TÁJÉKOZTATÁS

COOKIE-K ÉS WEBJELZŐK

A Honlapot Látogató anélkül is látogathatja, hogy azonosítaná magát.

A Honlapon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik (cookies) olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják a Látogatót és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs (click stream) adatok mutatják, hogy Látogató mely oldalakat látogatta, milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Honlapon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, és mérik ezek hatásosságát. A sütiket személyre szabjuk, elemezzük a Honlap forgalmát, hogy nyomon követhessük a felhasználói trendeket, amelyek a Honlap használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy a Látogató igényei végett a Honlap megjelenését és tartalmát javítsuk. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig Látogató számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek). Mikor Látogató felkeresi a Honlapot, Kiadó szervere webjelzők (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiák segítségével automatikusan rögzít bizonyos adatokat, például a Látogató számítógépének IP-címét és ehhez kapcsolódó információkat, mint például az internetszolgáltató neve, a böngésző típusa, operációs rendszere és nyelve, a weboldal, amelyről meglátogatta a Honlapot, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő technológiák, amelyek a tartalomszolgáltatásra alkalmasak.  továbbá a Honlapon megtekintett lapok, a megtekintés sorrendje, a látogatás időpontja és tartama. Ezeket az adatokat Kiadó kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény javítása érdekében kerül sor. A Honlap látogatásával Látogató kifejezetten hozzájárul a sütik és webjelzők Szabályzatban foglalt használatához. Látogató beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a Honlapról érkező sütiket. A Honlap bizonyos területei sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így Látogató  a sütik vagy hasonló eszközök kikapcsolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat megtekintsen. A fenti adatokat addig kezeljük, amíg Látogató hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg a kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

Az ADATKEZELÉS CÉLJA

Hírlevél

Kiadó az általa üzemeltetett Honlap tartalmairól Hírlevelet küld az erre feliratkozó Látogatónak. A Hírlevél időszakonként a Honlapon megjelent tartalmakat (cikkeket), újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz, az üzenetek kézbesítéséhez Látogató Feliratkozó neve és az e-mail cím megadása szükséges. Kiadó az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését Látogató (feliratkozó) nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden Hírlevélben közvetlen link biztosítja. A Hírlevélről való leiratkozás lehetősége az elmenynektek@gmail.com címre küldött levélben is kérhető. Kiadó a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlését, a Hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a Hírlevélről való leiratkozást követő 30. napig tárolja.  A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Hozzászólás

A Honlapon megjelenő bizonyos tartalmakhoz Látogató hozzászólhat, kommentelheti, azokat. Az adott tartalomhoz Látogató abban az esetben tud hozzászólni, adott tartalmakat értékelni, ha a Facebook fiókjába bejelentkezik és a Honlap számára lehetővé teszi a kapcsolódást biztosító alkalmazás használatát, amely a Honlap és a Látogató Facebook fiókja közötti kapcsolatot biztosítja. A kapcsolódást biztosító alkalmazás engedélyezésével Látogató hozzáférést biztosít Kiadó számára Facebook alapadataihoz, (így a Látogató nyilvános profiljához (ideértve különösen Látogató nevét, profilképét), ismerőseinek listáját, és hozzájárul ezen adatok általunk történő kezeléséhez, valamint engedélyezi, hogy Látogató által tett hozzászólások Facebook oldalán megjelenjenek. Amennyiben Látogató nem kívánja, hogy hozzászólása a Facebook falán megjelenjen, a hozzászólás közzététele előtt Látogató ezt megtilthatja. Kiadó az adataihoz mindaddig hozzá tud férni, amíg Látogató a Facebook fiókjába be van jelentkezve.

A „megosztott tartalmak” vonatkozásában a Facebook és (Google) saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók. A hozzászólás Honlapon történő közzétételével Látogató kifejezetten és önkéntesen hozzájárul a Honlapon tett hozzászólásai során megjelenő, Látogató Facebook azonosítójára utaló nevének és profilképének a jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Ezeket az adatokat Kiadó addig kezeli, amíg Látogató a hozzájárulását vissza nem vonja.

Nyereményjáték

Látogató önként részt vehet a Honlapon megjelenő Nyereményjátékban. Abban az esetben tud a nyereményjátékban részt venni, ha az adott nyereményjátékban meghatározott kérdésre vagy feladatra válaszol, megadja adatait (nem kizárólagosan, az egyes nyereményjátékoknál eltérően: nevét, e-mail címét, telefonszámát, nemét, postacímét) és hozzájárul ezen adatok Kiadó által történő kezeléséhez. A nyereményjátékokban való részvétellel a Látogató (Játékos) hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg. Kiadó az adatait addig kezeli, ameddig a nyeremény kisorsolásra nem kerül, vagy amíg Látogató a hozzájárulását vissza nem vonja. Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjátékra vonatkozó szabályzat határozza meg. Látogató Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

Linkek

A Honlap tartalmaz olyan, harmadik személy által üzemeltetett oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő az adatvédelmi gyakorlat.

BIZTONSÁG

Látogató személyes adatainak megóvása érdekében olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, melyek igyekeznek a személyes adatokat megvédeni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – nem tudjuk garantálni, hogy jogosulatlan behatolás során bármely átadott információhoz nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik személy.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE, TÁJÉKOZTATÁS  

Amennyiben adatvédelmi incidens jut a Kiadó tudomására, haladéktalanul bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens  valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Kiadó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Látogatót az adatvédelmi incidensről. A Látogató részére adott tájékoztatásban Kiadó világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket. Kiadó nem köteles tájékoztatni Látogatót az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: Kiadó megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat, továbbá, Kiadó az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a Látogató érintett jogaira és szabadságaira vonatkozó magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

LÁTOGATÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Látogatót a GDPR 12 – 22. cikkeiben foglaltaknak megfelelően megilleti a hozzáféréshez való jog, valamint a tájékoztatáshoz való jog, amelynek értelmében Kiadó köteles a Látogatót jogairól, az adatvédelmi incidensekről, a GDPR 13 és 15. cikkében foglalt információkról tájékoztatni.  Ennek megfelelően Kiadó tájékoztatást ad a Látogató számára a személyes adatai kezeléséről, ennek keretében az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben volt ilyen), továbbá – a Látogató személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá a Látogató által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja. Látogató az adatai törlését a regisztrációnál jelzett módon maga is elvégezheti, továbbá a törlést Kiadó ügyfélszolgálata útján az elmenynektek@gmail.com címen is kérheti.

JOGOKRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS

Kiadó a fentiekben foglaltak teljesítése érdekében intézkedéseket tesz, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. A Látogató kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy valamely módon igazolta személyazonosságát. Kiadó elősegíti a Látogató jogainak a gyakorlását. Kiadó indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Látogatót. Amennyiben ilyen intézkedések megtételére nem kerül sor, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül Kiadó tájékoztatja a Látogatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Látogató panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Kiadó a GDPR 13. cikk szerinti információkat, a fent írtak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha Látogató kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Kiadó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Kiadót terheli.

Az adathordozhatósághoz való jog

 A GDPR 20. cikke értelmében Látogató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Kiadó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat esetlegesen egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Helyesbítés, törlés és tiltakozás joga

Látogatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni az adatkezeléséhez történő hozzájárulását. Látogatót a GDPR 16 – 18. cikkei értelmében megilleti a helyesbítéshez, az elfeledtetéshez (törléshez) valamint az adatkezelés korlátozásához való jog. Ennek megfelelően Látogató jogosult arra, hogy kérésére Kiadó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Kiadó köteles arra, hogy a Látogatóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; Látogató visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Látogató tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha az uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell. Látogatót a GDPR 21. cikkében foglaltak értelmében megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga. Látogató jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Látogató tiltakozása esetén Kiadó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Látogató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (például hírlevél küldése) érdekében történik, Látogató jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Jogorvoslathoz való jog

Látogatót megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség. Látogató a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az elmenynektek@gmail.com e-mail címen, illetve a 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/G. postai címen jelezheti Kiadó felé. Látogató a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Kiadóhoz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Látogató a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá  személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

SZABÁLYZAT (TÁJÉKOZTATÓ) MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót Kiadó meghatározott időközönként felülvizsgálja és módosítja annak érdekében, hogy az megfeleljen a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben a jelen Tájékoztató (Szabályzat) módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük.

Sopron, 2019. március 2.